Štatút súťaže Garmin Súľovské TEMPO


Garmin Súľovské TEMPO je online súťaž športového charakteru, bez vyhodnotenia poradia, do ktorej sa zapájajú účastníci prostredníctvom gpx záznamu behu.

I. Vyhlasovateľ súťaže


Slovenský cykloklub CYKLO TOUR Súľov - Hradná,
Kotešová 541, 013 61 Kotešová

IČO: 37 802 411
Registrácia na MVSR: VVS/1-900/90-17268 - 1 zo dňa 12.9.2000
Doplnenie registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-17268 - 1 zo dňa 19.02.2015


II. Podmienky účasti v súťaži

1] Súťaže sa môžete zúčastniť len prostredníctvom registrácie ktorú účastník vykoná cez formulár,
ktorý nájde na stránke súťaže tempo.garmin.sk v sekcii registrácia.
Registrácia prebieha prostredníctvom voľne prístupnej registračnej platformy pretekaj.sk.

2] Každý účastník musí mať uhradený štartovný poplatok. Každý kto uhradil štartovné na GARMIN Beh Súľovskými Skalami 2020, obdrží emailom darčekový kupón na 100% zľavu zo štartovného poplatku, ktorý zadá namiesto platby. Ostatní účastníci platia štartovný poplatok 7 € podľa pokynov pri zadávaní prihlášky.

3] Účasť v súťaži je platná, len ak účastník nahrá aspoň jeden záznam z behu na ktorejkoľvek z trás uvedených na stránke podujatia v sekcii Trasy. Záznam musí pokrývať kompletné absolvovanie trasy.

4] Záznam musí byť vyhotovený formou GPX súboru zo športových hodiniek alebo iného zariadenia umožňujúceho takýto záznam. Záznam musí byť vyhotovený a nahratý na platformu podujatia medzi 10.10.2020 a 12.12.2020.III. Podmienky súťaže

1] Trasy nie sú fyzicky vyznačené. Sú vedené po cestách s bežnou premávkou, účelových cestách a turistických chodníkoch. Každý účastník sa na nich pohybuje na vlastnú zodpovednosť a rešpektuje prírodu, súkromné vlastníctvo a právne predpisy. V prípade porušovania všeobecných právnych predpisov a nariadení môže byť účastník vyradený zo žrebovania.

2] Každý účastník súťaže so zaplateným štartovným poplatkom, alebo účastník, ktorý použil zľavový kupón má nárok na štartovný balíček, obsah ktorého uvedie vyhlasovateľ na stránke súťaže. Baliček si je nutné osobne vyzdvihnúť na mieste , ktoré bude uvedené na stránke súťaže tempo.garmin.sk

3] Žrebovanie o hlavné výhry prebehne zo všetkých zúčastnených, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu a uskutoční sa za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa dňa 14.12.2020. Hlavné výhry uvedie vyhlasovateľ na stránke podujatia.

4] Vyhlasovateľ môže počas priebehu súťaže vyhlásiť čiastkové žrebovania o vedľajšie ceny. Ceny, ich počet a dátum žrebovania vyhlasovateľ uvedie na stránke podujatia.

5] Výhercom v súťaži je osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v článku II. bod 1], 2], 3] 4] tohto štatútu a bola vyžrebovaná podľa bodu 3] alebo bodu 4] tohto článku. Počet výhercov v jednom žrebovaní je.

6] Výherca bude o výhre informovaný správou na email, ktorý uviedol pri registrácií do súťaže.

7] Výhra bude zaslaná výhercovi kuriérskou službou do 14 dní potom, ako bude potvrdené, že výherca, spĺňa podmienky na získanie výhry podľa tohto štatútu.

8] Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže, alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.


IV. Čas trvania súťaže

1] Súťaž sa uskutočňuje v období 10.10.2020 – 12.12.2020 vrátane [ ďalej len „termín súťaže“]

V. Výhry
1] Výhra v súťaži: Ceny konečného zlosovania sú Športové hodinky Garmin Forerunner 245, Balíček doplnkov výživy pre športovcov od značky Nutrend, Veľké balenie mliečnych výrobkov NIKA, Športové oblečenie značky Eleven. Ďalšie ceny bude prevádzkovateľ pridávať počas priebehu súťaže uvedením na stránke tempo.garmin.sk a na soc. sieťach.
2] Výhry v súťaži podliehajú zdaňovaniu a odvodovým povinnostiam v súlade s platnou legislatívou.


VI. Záverečné ustanovenia
1] Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke súťaže.

2] Za účelom doručenia výhry bude vyhlasovateľ požadovať od výhercu poskytnutie údajov: meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt. Tieto údaje bude uchovávať len na účtovné účely po dobu, ktorú určuje platná legislatíva a nepoužije ich iným spôsobom. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s poskytnutím a spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie.

3] Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke tempo.garmin.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia.

4] Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
5] Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Súľove dňa 9.10.2020

K prevádzke nášho webu www.garmin.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.