Štatút súťaže Garmin Súľovské TEMPO
Garmin Súľovské TEMPO je online súťaž športového charakteru, bez vyhodnotenia poradia, do ktorej sa zapájajú účastníci prostredníctvom gpx záznamu behu.

I.

Vyhlasovateľ súťaže


Slovenský cykloklub CYKLO TOUR Súľov - Hradná,
Kotešová 541, 013 61 Kotešová


IČO: 37 802 411

Registrácia na MVSR: VVS/1-900/90-17268 - 1 zo dňa 12.9.2000
Doplnenie registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-17268 - 1 zo dňa 19.02.2015


II.

Podmienky účasti v súťaži1] Súťaže sa môžete zúčastniť len prostredníctvom registrácie ktorú účastník vykoná cez formulár, ktorý nájde na stránke súťaže tempo.garmin.sk v sekcii registrácia.
Registrácia prebieha prostredníctvom voľne prístupnej registračnej platformy pretekaj.sk.


2] Každý účastník musí mať uhradený štartovný poplatok 10 € podľa pokynov pri zadávaní prihlášky.


3] Účasť v súťaži je platná, len ak účastník nahrá aspoň jeden záznam z behu na ktorejkoľvek z trás uvedených na stránke podujatia v sekcii Trasy. Záznam musí pokrývať kompletné absolvovanie trasy.


4] Jeden účastník môže nahrať aj viacero záznamov, a to z každej súťažnej trasy.
5] Záznam musí byť vyhotovený formou GPX súboru zo športových hodiniek alebo iného zariadenia umožňujúceho takýto záznam. Záznam musí byť vyhotovený a nahratý na platformu podujatia v termíne 10.05.2021 až 12.12.2021.

Podmienky súťaže1] Trasy nie sú fyzicky vyznačené. Sú vedené po cestách s bežnou premávkou, účelových cestách a turistických chodníkoch. Každý účastník sa na nich pohybuje na vlastnú zodpovednosť a rešpektuje prírodu, súkromné vlastníctvo a právne predpisy. V prípade porušovania všeobecných právnych predpisov a nariadení môže byť účastník vyradený zo žrebovania.


2] Každý účastník súťaže so zaplateným štartovným poplatkom má nárok na štartovný balíček, obsah ktorého uvedie vyhlasovateľ na stránke súťaže. Balíček si je nutné osobne vyzdvihnúť na mieste, ktoré bude uvedené na stránke súťaže tempo.garmin.sk


3] Žrebovanie o hlavné výhry prebehne zo všetkých zúčastnených, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu a uskutoční sa za prítomnosti zástupcov vyhlasovateľa dňa 14.12.2021. Hlavné výhry uvedie vyhlasovateľ na stránke podujatia.


4] Výhercom v súťaži je osoba, ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v článku II. bod 1], 2], 3] 4] tohto štatútu a bola vyžrebovaná podľa bodu 3], alebo bodu 4] tohto článku.


5] Výherca bude o výhre informovaný správou na email, ktorý uviedol pri registrácií do súťaže.


6] Výhra bude zaslaná výhercovi kuriérskou službou do 14 dní potom, ako bude potvrdené, že výherca spĺňa podmienky na získanie výhry podľa tohto štatútu.


7] Vyhlasovateľ má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže, alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.


IV.
8] Počas suťaže prebehnú doplnkové žrebovania:

uzávierka 19.09.2021
- 3 multifunkčné šatky od GARMIN
 - 3 balíčky športovej kozmetiky ALPA

uzávierka 10.10.2021  
- 3 páry kompresných ponožiek LOKA od ELEVEN
- 3 balíčky športovej kozmetiky ALPA

uzávierka 31.10.2021  
- 3 balíčky športovej výživy a iných doplnkov od NUTREND
- 3 balíčky športovej kozmetiky ALPA
uzávierka 21.11.2021

- 3 kartóny termixov do vrecka od NIKA
- 3 balíčky športovej kozmetiky ALPA

Čas trvania súťaže1] Súťaž sa uskutočňuje v období 10.05.2021 – 12.12.2021 vrátane [ ďalej len „termín súťaže“]V. Výhry
1] Výhra v súťaži - finálová tombola s uzávierkou 12.12.2021:

- 2 športové hodinky GARMIN Foreunner 55
- 3 doplnky oblečenia od ELEVEN
- 3 balíčky športovej výživy a iných doplnkov od NUTREND
- 3 kartóny Termixov do vrecka od NIKA
- 3 balíčky športovej kozmetiky ALPA
- 3 kartóny nápojov RED BULL

Ceny vo finálovej tombole upresníme pred žrebovaním.

Ďalšie prípadné ceny prevádzkovateľ zverejní počas priebehu súťaže uvedením na stránke tempo.garmin.sk a na socílnych sieťach.

2] Výhry v súťaži podliehajú zdaňovaniu a odvodovým povinnostiam v súlade s platnou legislatívou.
VI. Záverečné ustanovenia

1] Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke súťaže.


2] Za účelom doručenia výhry bude vyhlasovateľ požadovať od výhercu poskytnutie údajov: meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt. Tieto údaje bude uchovávať len na účtovné účely po dobu, ktorú určuje platná legislatíva a nepoužije ich iným spôsobom. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s poskytnutím a spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie.


3] Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže zmeniť štatút súťaže a podmienky súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke tempo.garmin.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia.


4] Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Vymáhanie výhier alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.

5] Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.V Súľove dňa 22.09.2021

K prevádzke nášho webu www.garmin.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.